top of page

Service  Engineer POCT

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน
 

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย  อายุ 22 – 40 ปี 

- ซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- ให้คำแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งานด้าน technical ของเครื่องตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้า

- ดูแลจำนวนอุปกรณ์และอะไหล่คงคลังของเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษาข้อมูล/หลักการและรายละเอียดของเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี

- จัดทำเอกสารการทำรายงานประจำเดือนตามกำหนดเวลา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page