top of page

Accounting & Financial  Officer (GL)

- ปริญญาตรี สาขา การบัญชีและการเงิน 

- อายุ 25 – 35 ปี

- ผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1 – 2  ปีขึ้นไป

- มีทักษะการใช้งาน Computer และโปรแกรมบัญชี

- ตรวจสอบข้อมูลการปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี

- ตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ

- กระทบยอด Reconcile เพื่อใช้สำหรับประกอบการปิดงบ

- มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจการนำเข้าสินค้าต่างประเทศ

- มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับด้านภาษี 

- ตรวจสอบทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาของบริษัท

- เข้าใจรายละเอียดงาน AP, AR, GL, Cost เป็นอย่างดี

- สามารถยื่นภาษีและงบการเงิน, บอจ. 5 ออนไลน์ได้

- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

bottom of page