top of page

Facility & Office Support Manager

- ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

- มีประสบการณ์การบริหารอาคารสำนักงานและงานธุรการสำนักงานอย่างน้อย 5 ปี หรือมีประสบการณ์เป็นหัวหน้างาน หรือ Manager ไม่ต่ำกว่า 3 ปี

- มีความรู้เรื่องอาคารสำนักงาน, พรบ. เกี่ยวกับอาคารสำนักงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- จัดระเบียบและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งวางแผนและพัฒนาระบบงานของแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ

- จัดทำข้อกำหนด ระเบียบ ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง, ค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ยาพาหนะ และอุปกรณ์ช่างต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบการทำงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนก

- ควบคุมดูแล ชี้แนะแนวทาง ให้คำแนะนำ และสอนงานพนักงานในทีมปฏิบัติการเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมที่ถูกต้องดูแลบริหารจัดการทีม และสร้างระบบการทำงานที่ดี

- ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอาคาร, ยานพาหนะ และทรัพย์สินบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี

- ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ โดยจัดหาผู้ให้บริการภายนอก/ บุคคลภายนอก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม

bottom of page