top of page

Sales  Executive (POCT)

- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือเทคนิคการแพทย์

- เพศชาย / หญิง  อายุ 22 – 40 ปี

- มีประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล หรือ เป็น Application Specialist มาอย่างน้อย 1 ปี

- มีรถยนต์ส่วนตัว, มีใบขับขี่ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ราคา เงื่อนไขและกิจกรรมการขายที่ผ่านการอนุมัติจากผู้จัดการให้แก่ลูกค้า

- จัดทำและนำส่งเอกสารการขายให้ลูกค้า ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ

- ทำการติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า และการชำระเงินจากลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลา

- ออกพบปะลูกค้าตาม Planning trip, ติดตามการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า, ติดต่อแก้ปัญหาให้ลูกค้า

- ต้องทำงานเกียวกับเอกสาร (การเก็บเงิน) จึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ

- ทำรายงานการขายประจำสัปดาห์ / ประจำเดือน

bottom of page