top of page

Product Executive

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน

-    ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น
-    ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
-    สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
-    ตรวจสอบและรวบรวมคุณลักษณะการประกวดราคาในการขอร่วมแข่งขัน
-    ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศในการขอรับข้อมูลสนับสนุน,แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรับผิดชอบ
-    นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักให้กับลูกค้า
-    จัดทำอุปกรณ์ช่วยขายเพื่อช่วยเสริมความรู้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขาย
-    จัดทำแผนการตลาด,ติดตามยอดขาย,ขับเคลื่อนและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่เป้าหมาย

-    นำเสนอรายละเอียดและภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า

-    ติดตามและคาดเดาความเคลื่อนไหวของรายการผลิตภัณฑ์,ทำขั้นตอนการสั่งซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

     และผลิตภัณฑ์ในคลังไม่หมดอายุ

bottom of page