Area Application Specialist  (East)

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน
-   
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น

-    ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล หรือผ่านการเป็น Application/Product/Sale เครื่องมือในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี

-    สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง

-    ดูแลเขตรับผิดชอบภาคตะวันออก (ชลบุรี, ระยอง, สระแก้ว, ตราด, ปราจีนบุรี)

-    ดูแลการติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบคุณภาพ, สอบเทียบเครื่องมือในเขตที่  รับผิดชอบ

-    ติดตามการใช้งาน, แก้ปัญหา และเป็นที่ปรึกษาลูกค้าในเขตความรับผิดชอบ

-     จัดทำคู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ การใช้งาน การประเมินผลการทดสอบเครื่องมือให้แก่ลูกค้า

-     ฝึกอบรมการใช้งาน และความรู้ทางเทคนิคของสินค้าแก่ลูกค้า หรือผู้แทนขาย

-     เป็นที่ปรึกษาด้าน After Sale Service ของบริษัท