top of page

Accounting & Financial Officer (AP)

คุณสมบัติ & ลักษณะงา
- ปริญญาตรี สาขา การบัญชีและการเงิน  
- อายุ 25 – 35 ปี
- ผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ 1 – 2  ปีขึ้นไป
- มีทักษะการใช้งาน Computer และโปรแกรมบัญชี
- รับวางบิลจาก Supplier และทำรายงานสรุปประจำเดือน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกบัญชีการจ่ายชำระหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆ
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ทำแบบ ภพ.30 และยื่นแบบภาษีผ่านเว็บกรมสรรพากร
- จัดทำแบบ ภงด.3, 53 และยื่นแบบภาษีผ่านเว็บ
- ทำเช็คจ่าย, กระทบยอด Balance Sheet ประจำเดือน
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้กับทุกแผนก ที่ต้องการปรึกษา
- ช่วยทีมเรื่องปิดงบการเงินได้

bottom of page