Oversea Purchaser

- ปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ สายงาน Oversea Purchas อย่างน้อย 2 ปี

- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี (เน้นการอ่านและเขียน)

- สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศและจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการนำเข้าสินค้า เช่น LPI ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการนำเข้าสินค้า เช่น Shipping

- จัดทำรายงานการในส่วนที่รับผิดชอบ

- มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

- มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และเวลาที่จำกัดในการทำงานได้ดี