top of page

HR & OD  Officer

ลักษณะงาน

- ปริญญาตรี สาขาบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน Training อย่างน้อย 1 – 2 ปี

- ดำเนินการจัดกิจกรรม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Company Outing Trip, กิจกรรม

     วันปีใหม่, Birthday Card, กิจกรรมและสันทนาการต่างๆ เช่น CSR และโครงการใหม่ๆ ของบริษัทฯ

- จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวภายในบริษัทฯ, จัดทำประกาศต่างๆ

     ทั้งภายในและภายนอก และเพิ่มเติมความรู้แก่พนักงาน

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่และชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงจัดตารางและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม พร้อมจัดทำแผนการฝึกอบรม , งบประมาณในการฝึกอบรม

- จัดทำแบบยื่นรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของพนักงานทั้งฝึกอบรมภายในและภายนอก

- สรุปรายงานประจำเดือน, รายงานการฝึกอบรม, รายงานกิจกรรมต่างๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page