top of page

Service  Engineer (ประจำเขต)

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน
 

-   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-   เพศชาย  อายุ 22 – 40 ปี

-   มีรถยนต์ส่วนตัวและมีใบขับขี่ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

-   พื้นที่รับผิดชอบ (รับผิดชอบจังหวัดชัยนาท, นครสวรรค์, สิงห์บุรี, อุทัยธานี, อ่างทอง)

-   ติดตั้งเครื่องในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

-   ซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-   บำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ตามรอบที่กำหนดไว้

-   ให้คำแนะนำ และข้อควรระวังในการใช้งานด้าน Technical ของเครื่องตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้

-   สอบเทียบเครื่องมือในเขตที่รับผิดชอบตามระยะเวลาที่กำหนด

-   ดูแล ควบคุมการใช้อะไหล่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-   จัดทำเอกสารการทำรายงานประจำเดือนตามกำหนดเวลา

-   Standby วันหยุดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

bottom of page