top of page

LIS Application Supervisor

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน

- เพศชาย / หญิง อายุ 28 – 35 ปี
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- ประสบการณ์การร่วมทีมติดตั้ง LIS มาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นนักเทคนิคการแพทย์
ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Computer, Network และอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการนำเสนอ และการติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
- มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
- ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เรื่องการจัดวางเครื่อง, ทำหน้าที่จัดเตรียม
Database ให้พร้อม รับผิดชอบประเมิน Flow การทำงานของห้องปฏิบัติการ
- ทำการเชื่อม Test ของเครื่องตรวจวิเคราะห์เข้ากับ Test ของระบบ LIS
- ทำหน้าที่สอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ Lab และผู้ใช้งานอื่นๆ
- ทำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ Link ของเครื่องตรวจวิเคราะห์,
ด้านการ Link ของระบบ LIS หรือแก้ไขปัญหาหน้างาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการบริษัท
ทำงาน จันทร์ – ศุกร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
โบนัสประจำปี
และอื่นๆ

bottom of page