Office Support Officer

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน
-  ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
-  ดูแลควบคุมงานอาคารสถานที่ทั้งหมด เช่น ห้องประชุม งานซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่
   และอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคาร งานต่อประกันภัยอาคาร งาน Renovate อาคาร และงานดูแลความปลอดภัย
   ด้านต่างๆ
-  ดูแลควบคุมงานด้านยานพาหนะ เช่น ควบคุมการจัดยืมรถบริการส่วนกลาง งานต่อประกัน พรบ.และ
   ภาษีรถยนต์ประจำปี
-  ดูแลงานรักษาความสะอาด เช่น ควบคุมการทำงานของแม่บ้าน จัดหาดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการทำ
   ความสะอาด งานทำลายเอกสาร และอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ ควบคุมการทำความสะอาดภายนอกตึกประจำปี
-  ควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ
   (อุปกรณ์สำนักงาน) 
-  ดูแลกุญแจคลังสินค้า สิทธิ์การเข้า - ออกอาคาร