top of page

Product  Executive 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น

- ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

- ตรวจสอบและรวบรวมคุณลักษณะการประกวดราคาในการขอร่วมแข่งขัน

- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศในการขอข้อมูลสนับสนุน,แก้ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรับผิดชอบ

- นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักให้กับลูกค้า

- จัดทำสื่อช่วยขายเพื่อช่วยเสริมความรู้ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขาย

- จัดทำแผนการตลาด,ติดตามยอดขาย,ขับเคลื่อนและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่เป้าหมาย

- นำเสนอรายละเอียดและภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า

- ติดตามและคาดเดาความเคลื่อนไหวของรายการผลิตภัณฑ์,ทำขั้นตอนการสั่งซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ในคลังไม่หมดอายุ

bottom of page