top of page
ERMA รุ่น BHT-205

คุณสมบัติทั่วไป

 •  เป็นเครื่องตรวจวัดไมโครบิลิรูบินและฮีมาโตคริตในเด็ก
 • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลได้แก่ ISO13485 และ CE mark


คุณสมบัติเฉพาะ

 • ใช้ต้นกำเนิดแสงเป็น Infrared Diode
 • เครื่องสามารถวัดโดยตัดการรบกวนจากการแตกของเม็ดเลือดแดง (Hemolysis) ได้สูงถึง 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ในกรณีที่มีค่าสูงเกิน 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร จะมีสัญลักษณ์เตือนบนหน้าจอ
 • สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ทั้ง มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dl) และไมโครโมลต่อลิตร  (μmol/l)
 • เครื่องสามารถวัดค่าฮีมาโตคริตได้ตั้งแต่ 10-90%
 •  เครื่องสามารถวัดค่าไมโครบิลลิลูบินได้ตั้งแต่ 0-30 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
 • เครื่องสามารถทำการปรับมาตรฐานตัวเองโดยอัตโนมัติ (Auto Calibration)ได้ทั้งค่าศูนย์ และค่าสารละลายมาตรฐาน (Standard Solution)
 • มี Filter ในการตรวจวัด 2 ค่า ได้แก่ 455 และ 575 นาโนมิเตอร์
 • ใช้กับปริมาณตัวอย่างตรวจที่เป็นเลือด 50- 60 ไมโครลิตร
 • ใช้เวลาในการตรวจวัด  3 วินาทีต่อตัวอย่างตรวจ
 •  มีค่าความถูกต้องในการตรวจ (Accuracy ) ± 5%
 •  ระบบรับแสงเป็น Photo Transistor
 •  สามารถต่อเพิ่มระบบส่งข้อมูล RS-232 (Optional)


อุปกรณ์ประกอบ

 • สารมาตรฐาน Standard Solution ST Checker ขนาด 5 ml.          จำนวน 1  ขวด
 • Capillary Tube 100 ชิ้น                                                             จำนวน 1 ขวด
 • ดินน้ำมัน (Tap Seal)                                                                  จำนวน 1 ขวด

 

เงื่อนไขเฉพาะ

 •  ทางบริษัทฯ มีใบแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
 • มีใบรับรองการสำรองอะไหล่จากบริษัทผู้ผลิตเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพื่อสะดวกต่อการส่งซ่อมหรือจัดซื้ออะไหล่

 

 

ERMA รุ่น BHT-205

  bottom of page