top of page

LIS  Application  Specialist

คุณสมบัติ & ลักษณะงาน
-
 เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี

-    ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์เท่านั้น

-    ประสบการณ์การร่วมทีมติดตั้ง LIS มาอย่างน้อย 3 ปี หรือเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี

-    มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Computer, Network และอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

-    มีทักษะการนำเสนอ และการติดต่อประสานงานทั้งภายใน – ภายนอกองค์กรได้เป็น      อย่างดี

-    มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับขี่รถยนต์ และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

-    ให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เรื่องการจัดวางเครื่อง, ทำหน้าที่จัดเตรียม   Database ให้พร้อม

รับผิดชอบประเมิน Flow การทำงานของห้องปฏิบัติการ

-    ทำการเชื่อม Test ของเครื่องตรวจวิเคราะห์เข้ากับ Test ของระบบ LIS

-    ทำหน้าที่สอนงานให้กับเจ้าหน้าที่ Lab และผู้ใช้งานอื่นๆ

-    ทำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ Link ของเครื่องตรวจวิเคราะห์, ด้านการ Link ของระบบ LIS หรือแก้ไขปัญหาหน้างาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

bottom of page