top of page

Inventory

Inventory

            โปรแกรม บริหารจัดการวัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดหาเพื่อนำเข้า และดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อนำไปใช้ รวมถึงการนำข้อมูลการซื้อและการเบิกจ่าย มาวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังและตรวจสอบปริมาณการเบิกจ่ายตามจริงในอนาคต ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างระบบ Inventory

LOGO Inventory
inventory1
inventory3
inventory2
inventory4

หากท่านมีความสนใจโปรแกรมใด สามารถติดต่อได้ที่

ปภาวรินท์  ชัยศรี (กบ)
Office: (66) 2-880-9939   Mobile: (66) 81-682-5977
Email: paphawarin_ilink@sesupply.co.th

bottom of page