top of page

Web result Online

Web result Online

            เนื่องด้วยปัจจุบัน มีการขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขไปยังหน่วยงานที่อยู่ห่างไกลเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ในส่วนของการนำส่งสิ่งตัวอย่างเพิ่มส่งตรวจบางรายการที่พิเศษนั้น ยังต้องนำส่งไปยังศูนย์โรงพยาบาลที่ให้บริการในเขตนั้นๆหรือใกล้เคียง เพื่อให้ได้ผลตรวจที่รวดเร็ว ดังนั้นการส่งรายงานผลผลทางระบบออนไลน์จึงเป็นช่องทางในการนำส่งผลตรวจ ที่รวดเร็วและช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ในการให้การรักษาผู้ป่วยได้ทันท่วงที

ตัวอย่างระบบ Web result online

LOGO Web result online
lis online1
lis online2

หากท่านมีความสนใจโปรแกรมใด สามารถติดต่อได้ที่

ปภาวรินท์  ชัยศรี (กบ)
Office: (66) 2-880-9939   Mobile: (66) 81-682-5977
Email: paphawarin_ilink@sesupply.co.th

bottom of page